LUFA – เปลี่ยน Arduino UNO ให้เป็นสรรพัด Device USB

By | Arduino, Embeded System | 2 Comments

บอร์ด Arduino UNO ตัวใหม่ก็มีไอซี ATmega8U2 ซึ่งมีความสามารถเชื่อมต่อ USB เพิ่มมาด้วย แต่ตัวอย่างใช้งานยังหาได้น้อยจริงๆ ที่ผ่านมา ไอซีตัวนี้ จึงถูกใช้เป็นเพียงแค่ usb 2 serial แบบเดิมๆ

Read More