Massimo หนึ่งในผู้ก่อตั้งและสร้าง Arduino พูดที่งาน TEDGlobal

By | Arduino, Embeded System | No Comments

จากก้าวแรกที่ Massimo Banzi ต้องการบอร์ดไมโครคอนเลอร์ที่ใช้งาน ที่ทำให้เด็ก ได้เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม จนตอนนี้ Arduino แตกลูก แตกหลาน เป็นร้อยๆ โปรเจค ตั้งแต่ Interactive Project ไป 3D Printer จนถึง เครื่องบิน Quad rotor ตอนนี้จะเป็น Satellite (เรียกได้ว่าสากกะเบือจนเรือรบ) ซึ่ง Arduino ทำให้ทุกคนสร้างโปรเจค ในแบบที่เขาจิตนาการ และ ที่เขาต้องการได้

Massimo Banzi คิดว่าจากนี้ไป เขาคงได้เห็นโปรเจคทาง Hardware ที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกมาก และขอบคุณทุกคนใน community ที่ทำให้รูปแบบ open-source hardware เกิดขึ้นได้รวดเร็ว และ ชัดเจนแบบนี้

Read More