Night Stroll

Posted by | August 28, 2013 | Interactive Design | No Comments

วันนี้เรามี visual จาก Tao Tajima ที่ผสมผสานภาพวีดีโอ ของเมือง สิ่งก่อสร้างที่ดูคุ้นเคย กับ รูปทรงเรื่องแสง

via Night Stroll

About chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว