Study For Fifteen Point

Posted by | June 28, 2016 | Creative Art | No Comments

Study For Fifteen Point เป็นผลงานที่ใช้ตามองไม่ได้ ต้องใช้ตาเบลอมองๆนะครับ เราจะเห็นความมหัศจรรย์ การแสงเคลื่อนไหว (ว่าไปนั้น)

 

About chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว