จากช่วงต้นปี เกิดวิกฤตฝุ่นพิษ PM2.5 ทำให้ทางผมได้ทดลองใช้ เซ็นเซอร์วัดฝุ่น และ M5Stack ทำต้นแบบเครื่องวัดฝุ่นขึ้นมาง่ายๆ ตอนนี้ถึงเวลาทำให้สมบูรณ์แล้ว

 

 • รวมโมดุล จับเอา Sensor และ Battery ทั้งหมดใส่เข้าไปในเคสเดียวกัน ด้วย 3D Printer ขึ้นรูปมา ดังภาพ โมดิฟาย M5Stack โมดุลเดิมนิดหน่อยครับ

 • แก้ไข UI ใหม่ครับ ให้เป็นระเบียบมากขึ้น ช่วงแรกยังไม่คุ้นกับ M5Stack เลยทำให้แสดงผลได้ก่อน ในตอนนี้ทางผมปรับปรุง UI ใหม่ และแก้ไขเรื่องกระพริบ และ ผมคิดว่า Code ใหม่น่าจะช่วยให้คนที่สนใจ ต่อยอดงานอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นครับ
#include <M5Stack.h>
#include <HardwareSerial.h>

//const uint8_t PMS_RX=16, PMS_TX=17;
HardwareSerial pmsSerial(2); // UART2 on GPIO16(RX),GPIO17(TX)

#define GFXFF 1
#define FF9 &FreeSans9pt7b

#define CF_OL24 &Orbitron_Light_24
#define CF_OL32 &Orbitron_Light_32
#define CF_RT24 &Roboto_Thin_24
#define CF_S24 &Satisfy_24
#define CF_Y32 &Yellowtail_32

struct pms7003data {
  uint16_t framelen;
  uint16_t pm10_standard, pm25_standard, pm100_standard;
  uint16_t pm10_env, pm25_env, pm100_env;
  uint16_t particles_03um, particles_05um, particles_10um, particles_25um, particles_50um, particles_100um;
  uint16_t unused;
  uint16_t checksum;
};

struct displayCode {
  int bg_color;
  int text_color;
  int AQI;
  String Code;
};

struct pms7003data data;

struct displayCode displayCode_t;

void setup() {
  M5.begin();
  
  // our debugging output
  Serial.begin(115200);
  
  // sensor baud rate is 9600
  pmsSerial.begin(9600);
  
  M5.Lcd.setFreeFont(CF_RT24);
  M5.Lcd.setTextDatum(MC_DATUM);
  M5.Lcd.fillScreen(TFT_BLACK);
  M5.Lcd.setTextColor(TFT_WHITE);
  M5.Lcd.drawString("LOADING DATA", M5.Lcd.width()/2, M5.Lcd.height()/2, GFXFF);
}
 
int old=-1;
  
void loop() {

 if (readPMSdata(&pmsSerial)) {
   displayCode_t = PM25AQI(data.pm25_env);
   
   // update bg color
   if (old != displayCode_t.bg_color) {
     M5.Lcd.setFreeFont(CF_RT24);         // Select the font  
     M5.Lcd.setTextSize(0.5);
     M5.Lcd.fillScreen(displayCode_t.bg_color);      
     M5.Lcd.setTextColor(displayCode_t.text_color, displayCode_t.bg_color);
     M5.Lcd.setTextDatum(ML_DATUM); 
     M5.Lcd.drawString("PM2.5(AQI)", 5, 15, GFXFF);   
     M5.Lcd.setTextDatum(MC_DATUM);
     M5.Lcd.drawString(displayCode_t.Code, M5.Lcd.width()/2, M5.Lcd.height()/2+40, GFXFF);// Print the string name of the font
    
     M5.Lcd.setFreeFont(FF9);
     M5.Lcd.setTextPadding(0);
     M5.Lcd.drawString("PM1.0", 40, 195, GFXFF);
     M5.Lcd.drawString("PM2.5", M5.Lcd.width()/2, 195, GFXFF);
     M5.Lcd.drawString("PM10", 280, 195, GFXFF);
   }
   
   M5.Lcd.setFreeFont(FF9); 
   M5.Lcd.setTextPadding(40);
   M5.Lcd.setTextSize(1);
   M5.Lcd.drawNumber( data.pm10_env, 40, 220);
   M5.Lcd.drawNumber( data.pm25_env, M5.Lcd.width()/2, 220);
   M5.Lcd.drawNumber( data.pm100_env, 280, 220);
 
   M5.Lcd.setFreeFont(CF_OL32);
   M5.Lcd.setTextDatum(MC_DATUM);
   M5.Lcd.setTextSize(2);
   M5.Lcd.setTextPadding(120); 
   M5.Lcd.drawNumber( displayCode_t.AQI, M5.Lcd.width()/2, M5.Lcd.height()/2-20);
   
   printTest(); //debug
   old = displayCode_t.bg_color;
  }

}

displayCode PM25AQI(int reading) {
  struct displayCode display_t;
  display_t.text_color = TFT_WHITE;
  if (reading <= 25) {
    display_t.bg_color = TFT_BLUE;   
    display_t.Code = "GOOD";
    display_t.AQI = reading;
  } else if ( (reading >= 26) && (reading <= 37) ) {
    display_t.bg_color = TFT_GREEN;
    display_t.Code = "Moderate";   
    display_t.AQI = map(reading,26,37,26,50);
  } else if ( (reading >= 38) && (reading <= 50) ) {
    display_t.bg_color = TFT_GREENYELLOW;    
    display_t.Code = "unhealthy"; //unhealthy for kid
    display_t.AQI = map(reading,38,50,51,100);
  } else if ( (reading >= 51) && (reading <= 90) ) {
    display_t.bg_color = TFT_ORANGE;     
    display_t.Code = "very unhealthy"; //very unhealthy
    display_t.AQI = map( reading,51,90,101,200 );
  } else if (data.pm25_env >= 91) {
    display_t.bg_color = TFT_RED;
    display_t.AQI = map( reading,91,200,201,510 );        
    display_t.Code = "Hazardous"; //Hazardous
  } 
  return display_t;
}

void printTest() {
 
  // reading data was successful!
  Serial.println();
  Serial.println("---------------------------------------");
  Serial.println("Concentration Units (standard)");
  Serial.print("PM 1.0: "); Serial.print(data.pm10_standard);
  Serial.print("\t\tPM 2.5: "); Serial.print(data.pm25_standard);
  Serial.print("\t\tPM 10: "); Serial.println(data.pm100_standard);
  Serial.println("---------------------------------------");
  Serial.println("Concentration Units (environmental)");
  Serial.print("PM 1.0: "); Serial.print(data.pm10_env);
  Serial.print("\t\tPM 2.5: "); Serial.print(data.pm25_env);
  Serial.print("\t\tPM 10: "); Serial.println(data.pm100_env);
  Serial.println("---------------------------------------");
  Serial.print("Particles > 0.3um / 0.1L air:"); Serial.println(data.particles_03um);
  Serial.print("Particles > 0.5um / 0.1L air:"); Serial.println(data.particles_05um);
  Serial.print("Particles > 1.0um / 0.1L air:"); Serial.println(data.particles_10um);
  Serial.print("Particles > 2.5um / 0.1L air:"); Serial.println(data.particles_25um);
  Serial.print("Particles > 5.0um / 0.1L air:"); Serial.println(data.particles_50um);
  Serial.print("Particles > 10.0 um / 0.1L air:"); Serial.println(data.particles_100um);
  Serial.println("---------------------------------------");
 
}
boolean readPMSdata(Stream *s) {
 if (! s->available()) {
  return false;
 }
 
 // Read a byte at a time until we get to the special '0x42' start-byte
 if (s->peek() != 0x42) {
  s->read();
  return false;
 }
 
 // Now read all 32 bytes
 if (s->available() < 32) {
  return false;
 }
  
 uint8_t buffer[32];  
 uint16_t sum = 0;
 s->readBytes(buffer, 32);
 
 // get checksum ready
 for (uint8_t i=0; i<30; i++) {
  sum += buffer[i];
 }
 
 /* debugging
 for (uint8_t i=2; i<32; i++) {
  Serial.print("0x"); Serial.print(buffer[i], HEX); Serial.print(", ");
 }
 Serial.println();
 */
 
 // The data comes in endian'd, this solves it so it works on all platforms
 uint16_t buffer_u16[15];
 for (uint8_t i=0; i<15; i++) {
  buffer_u16[i] = buffer[2 + i*2 + 1];
  buffer_u16[i] += (buffer[2 + i*2] << 8);
 }
 
 // put it into a nice struct 🙂
 memcpy((void *)&data, (void *)buffer_u16, 30);
 
 if (sum != data.checksum) {
  Serial.println("Checksum failure");
  return false;
 }
 // success!
 return true;
}

เพิ่มเติมตอนนี้ มีน้องใหม่ สำหรับ Node32Lite แสดงผลได้เหมือนกัน แค่ต้องเหนื่อยทำเองครับ เดี่ยวจะแชร์ กันในวันหลัง

chang

ชื่อ “ช้าง” ส่วนมากเขาจะเรียกว่า “พี่ช้าง” แล้ว มีความสนใจทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์ เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ ชอบทดลองเล่น จนเดี่ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นมากกว่ามืออาชีพไปสักแล้ว

Leave a Reply