hax

Hardware Startup Trends 2015

Posted by | Idea Project | No Comments

Hardware Startup คำนี้ น่าจะได้ยินกันบ่อยๆ ในปีที่ผ่านมา Startup หมายถึงผู้ประกอบการณ์ สร้างระบบธุรกิจใหม่แบบใหม่ๆ ที่สามารถ scale up ได้ง่าย ไปตั้งที่ประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่นในไทย facebook, google, uber ,grab taxi แล้ว Hardware Startup ล่ะคืออะไร สำหรับในโลกของ Hardware อาจจะแตกต่าง จาก software หรือ ระบบไอที…

Read More