Hardware Startup Trends 2015

By | Idea Project | No Comments

Hardware Startup คำนี้ น่าจะได้ยินกันบ่อยๆ ในปีที่ผ่านมา Startup หมายถึงผู้ประกอบการณ์ สร้างระบบธุรกิจใหม่แบบใหม่ๆ ที่สามารถ scale up ได้ง่าย ไปตั้งที่ประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่นในไทย facebook, google, uber ,grab taxi แล้ว Hardware Startup ล่ะคืออะไร สำหรับในโลกของ Hardware…

Read More