maker movement

The Silicon Valley of Hardware and the Maker Movement

Posted by | Digital Culture, Editor Talk | No Comments

วีดีโอ สารคดีจาก WIRED UK เล่าถึงประวัติของเมืองเซินเจิ้น จากเมืองประมงเล็กๆกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต, จากประชากรเพียงแค่ 300,000 คน ตอนนี้มี มากกว่า 15 ล้านคน (update from friend’s shenzhen) ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา หัวข้อรวมไปถึง กฏของ Moore’s, การละเมิดลิขสิทธิ์ ขอบเขตบางของลิขสิทธิ์ , การเพิ่มขึ้นของกระแส Maker Movement และ งาน Maker Faires, และ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Hardware แปลกใหม่…

Read More

16 ข้อควรทราบ ถ้าคุณจะมีแฟนเป็นวิศวกร

Posted by | Editor Talk | 4 Comments

วิศวะ นักประดิษฐ์ นักคิด นักสร้าง เขาจะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์เสมอ ชอบค้นคว้า นอกจากนี้ยังมี skill ช่างติดมาอีกด้วย ส่วนมากเขาจะทำอะไรด้วยตัวเองได้ นี่เป็น ข้อควรทราบ ถ้าคุณจะมีแฟนเป็นวิศวกร แถมจัด Geek ด้วย

Read More