Digital CultureEditor Talk

The Silicon Valley of Hardware and the Maker Movement

By July 12, 2016 July 17th, 2016 No Comments

shenzhen2

shenzhen

วีดีโอ สารคดีจาก WIRED UK เล่าถึงประวัติของเมืองเซินเจิ้น จากเมืองประมงเล็กๆกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต, จากประชากรเพียงแค่ 300,000 คน ตอนนี้มี มากกว่า 15 ล้านคน (update from friend’s shenzhen) ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา หัวข้อรวมไปถึง กฏของ Moore’s,

การละเมิดลิขสิทธิ์ ขอบเขตบางของลิขสิทธิ์ , การเพิ่มขึ้นของกระแส Maker Movement และ งาน Maker Faires, และ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Hardware แปลกใหม่ ชมวีดีโอข้างล่าง หรือ จะกดดูจาก playlist ที่นี่.

ใน episode แรก เราจะพาไป Huaqiangbei เมืองการค้าที่ขนาดใหญ่ และ คุยเรื่อง กฏของ Moore’s และ ผลกระทบทางด้าน Software vs hardware development ก่อนที่จะพบกับ HAX, กลุ่มของ Accelerator ทางด้าน Hardware เราจะเริ่มสัมผัสเมืองที่ Unique และเต็มไปด้วยสีสันแห่งอนาคต

ใน episode ที่สอง กระแส Maker movement  มีผลอย่างไรกับ ศูนย์กลางการผลิต อย่าง Shenzhen บ้าง และทัศนคติของเมือง ที่มีต่อ opensource hardware ที่ต่างจากทางฝั่งตะวันออกอย่างสุดๆ 

 

ในตอนที่สามจะเล่าถึง วิวัฒนาการของ “shanzhai” หรือ  พัฒนาของการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ ซึ่งกระบวนการมันพัฒนาจนได้สร้าง ecosystem  เราจะพาไปดูเบื้องหลัง เบื้องลึกของธุรกิจเหล่านั้น

ในตอนสุดท้าย Shenzhen กับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพเมือง ที่เกิดเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ “shazhai” ที่เติมโตเร็วเกินพิกัด

 

ที่มา : adafruit

Leave a Reply