The Silicon Valley of Hardware and the Maker Movement

By | Digital Culture, Editor Talk | No Comments

วีดีโอ สารคดีจาก WIRED UK เล่าถึงประวัติของเมืองเซินเจิ้น จากเมืองประมงเล็กๆกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต, จากประชากรเพียงแค่ 300,000 คน ตอนนี้มี มากกว่า 15 ล้านคน (update from friend’s shenzhen) ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา หัวข้อรวมไปถึง กฏของ Moore’s, การละเมิดลิขสิทธิ์ ขอบเขตบางของลิขสิทธิ์ , การเพิ่มขึ้นของกระแส Maker Movement และ งาน…

Read More